INFO

Praktiske oplysninger og informationer

Landsbyforeningens bestyrelse:

Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling der finder sted i det tidlige forår. Valg af bestyrelse finder sted i henhold til foreningnes vedtægter. Referater af bestyrelsesmøder kan

ses nedenfor.

Som udgangspunkt mødes bestyrelsen cirka hver 6. uge, så hvis du har emner eller blot ønsker at bestyrelsen skal tage stilling til et emne, er du mere end velkommen til at rette kontakt til én af nedenstående.


Formand:      Karl Viggo Leth                 tlf. 20 97 07 58

Kasserer:      Palle Kristensen               tlf. 28 71 63 55      Sekretær:      Carina Mønsted               tlf. 40 85 40 59

Medlem:        Nicolaj Holst

Medlem:        Lars Balslev

Suppleant:    Karina Ladefoged Otte                   

Suppleant:    


Referater fra bestyrelsesmøder 

Værd at vide...

I landsbyforeningen forsøger vi løbende

at orientere medlemmerne via hjemmesiden


Ajstrup Landsbyforening har spillet en afgørende rolle for, at landsbyen har overlevet og udviklet sig til en levende og aktiv landsby. Foreningen har samlet beboerne på tværs af interesser, alder og uddannelse og skabt et sammenhold, der har styrket landsbymiljøet. Beboerne hjælper og passer på hinanden i Ajstrup.

 

Gennem årene har Landsbyforeningen taget initiativ til en række projekter til glæde og gavn for landsbyen og hele lokalområdet. Specielt er opførelsen af et længe ønsket mødested - Bålhytten - blevet det absolutte samlingspunkt for landsbyens mange aktiviteter og arrangementer.

 

I 2009, 2012 og 2014 har Landsbyforeningen modtaget  projektmidler fra Landdistriktsrådet og midlerne er blevet anvendt til at optimere mødestedet, så det ikke alene kan udnyttes en større del af året men også anvendes til langt flere formål end hidtil.Denne opgave har været betragtelig set i forhold til landsbyens størrelse, men er alligevel blevet gennemført langt hurtigere end oprindelig planlagt takket være et ekstraordinært engagement fra Landsbyforeningens medlemmer.

 

Ajstrup Landsbyforening har tidligere været indstillet til "Årets ildsjæl", og specielt opførelsen af bålhytten og de mange aktiviteter, betyder at landsbyen nu kan føje et dejligt og velfungerende mødested til listen over værdier, der er med til at gøre livet i Ajstrup endnu bedre.
Referater fra styregruppemøder:.

Vandværksforening

Formand:   

Kenney Ladefoged           

tlf. 6128 2801


Kasserer:   

Karina Otte Ladefoged     

tlf. 3027 8354


Sekretær

Lene Bruun Christensen    

tlf. 6154 8256


Medlem:   

Karen Hasager                   

tlf. 2097 0758


Medlem:   

Lars Balslev                      

tlf. 2323 1081

Formandens beretning for året 2018 ved Ajstrup Vandværks generalforsamling den 17. marts 2019.

 

 

 

Der er i de senere år blevet sat større fokus på rent drikkevand i Danmark. Vi forventer alle, når vi åbner for vandhanen, at vi med sinds ro kan drikke vandet uden at påføre os nogen form for helbreds risiko  –  det har vi jo altid været vant til og det skal vi fortsat kunne være trykke ved. Men sådan er det desværre ikke alle steder. Hvert år må myndighederne lukke boringer fordi vandet er af en så dårlig kvalitet at det er uanvendeligt til drikkevand. Andre steder påførers vandet mere eller mindre avancerede rensningsmetoder for at opretholde en acceptabel drikkevands kvalitet. Der vil i det fremtidigt analysearbejde med at finde skadelige stoffer i vores grundvand ske udvidelser. Det sker selvfølgelig også for vores vandværk. Der er udviklet et nyt kontroldprogram gældende i årene fra 2018 til 2022, hvor vi har udpeget 5 adresser i Ajstrup, der tages en vandprøve fra en taphane på adressen – typisk inde. Den nye prøvetagning har givet anledning til flere spørgsmål fra vandværkerne. Bl.a. hvordan hygiejnen skal være på det pågældende prøvested. Indtil nu har det ikke givet anledning til kritik fra Kommune etc. Det skal for god ordens skyld oplyses, at der fortsat udføres prøvetagningen på vandværket.

 

Som nogen ved er vandværket delt i 2 afdelinger. Der hvor filtre, hydrofor, (buffertanke), kompressor og tekniske installationer mv. findes inde i højen overfor ejendommen Hanehøjvej 10. Disse installationer ligger i det gamle vandværk, hvor den gamle boring også ligger. Denne boring blev for omkring 30 år siden lukket på grunde af dårlig vandkvalitet. Derfor blev der etableret en ny boring ca. 300 m ud af markvejen bag Hanehøjvej 10. Det eneste man ser her er et stort blankt dæksel i jordoverfladen. Herunder findes boringen der går ned i ca. 100 m dybde hvor grundvandet hentes fra et kalkmagasin. Boringen er omkrandset af en dyrkningsfri sone på 25 m. Derudover ligger der et område på 3,8 ha (BNBO) Boringsnære beskyttelsesområde i retning SV i forhold til boringen. Dette område har vi haft kendskab til i mere en 5 år.  Først nu i januar 2019 er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en skrappere beskyttelse af drikkevandet med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i spidsen. Denne har sendt besked til samtlige landets Kommuner, at disse sammen med vandværker og lodsejere skal få sat gang i dette projekt. Han opfordrer til hurtigt at sikre, at der ikke fremover sprøjtes i de såkaldte BNBO´er. Det var fundet af pesticidrester i over 400 vandboringer i 2017 der banede vej for denne politiske aftale. Hvad der sker med vores BNBO ved vi ikke endnu. Der er imidlertid kun et sted at hente pengene til at dække udgifterne/erstatninger til beskyttelse af vores grundvand og det er hos forbrugerne – andet er urealistisk at tro.

 

Den meget omtalte Persondataforordning kom på plads i maj måned inden for den fastsatte tidsfrist. Der har været deltagelse i externe/interne møder.

I året har vi fået nye folk til Ajstrup dels på Havkærvej 6 og Dalsmindevej 2. Et velkommen til dem.

I 2018 blev der oppumpet 2.448 m3 vand. Der er solgt 2.189 m3. En forskel på 259 m3.

 

Det var så den 10. og sidste årsberetning fra min hånd. Der har været en kolossal udvikling i de år jeg har været med. Fra begyndelsen, med vandaflæsning på vandværket til at få samlet op på de løse ender som jeg overtog og selvfølgelig de opgaver Kommunen og andre myndigheder  løbende har pålagt os. Jeg er jo ikke den der holder møder for mødets skyld, derfor er det som regel blevet til et årligt møde lige før generalforsamlingen og selvfølgelig ved afgørelse af større opgaver. I dagligdagen har vi stukket hovederne sammen til en faglig snak om opgaverne. Jeg vil her på falderebet sige tak til de til enhver tid sidende bestyrelsemedlemmer og selvfølgelig også en stor tak til vores kasserer, som jo ikke er en del af bestyrelsen, men et uundværligt aktiv for vandværket. Endelig en tak for den tillid de over årene løbende  generalforsamlingerne har givet mig.

 

 

Ajstrup, den 17. marts 2019

Sven Aage Christensen

Formand